26.6.2023. Beogradski centar za ljudska prava i A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, koji su
podnosioci pritužbe u slučaju diskriminacije osoba sa odobrenim utočištem i njihovom pristupu
tržištu rada, obaveštavaju javnost da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo
mišljenje sa preporukom kojim je utvrđeno postojanje diskriminacije. Utvrđeno je da
povređene su odredbe člana 6. a u vezi člana 17. Zakona o zabrani diskriminacije.1

Naime, pritužba je podneta nakon sprovedenog situacionog testiranja diskriminacije, kada
smo testirali da li omladinske zadruge odbijaju da učlane osobe sa odobrenim utočištem u
Republici Srbiji. U konkretnom slučaju tester je došao u prostorije omladinske zadruge kada
je rekao da mu je odobreno utočište, da je poreklom iz Avganistana, i da želi da se učlani jer
mu je potreban posao, tom prilikom mu je saopšteno da ne može biti učlanjen. Nakon toga, u
prostorije iste zadruge je ušla osoba koja je državljanin RS, i koji je bez problema je učlanjen
u zadrugu.

U mišljenju je utvrđeno da je došlo do neravnopravnog tretmana testera, te da mu je odbijen
zahtev za članstvo u zadruzi i to isključivo na osnovu njegovog statusa osobe sa odobrenim
utočištem. Interesantno je da je zadruga tokom postupka priznala da je testeru odbijeno
članstvo iz razloga lošeg snalaženja zaposlenih u zadruzi koji su razgovarali sa testerom.
Upućena je i preporuka da Omladinska zadruga „Sat“ u svakom pojedinačnom slučaju i na
ravnopravan način razmatra zahteve za članstvo lica sa odobrenim utočištem u Republici
Srbiji. Takođe, upućena je i preporuka da Omladinska zadruga „Sat“ ubuduće ne krši zabranu
diskriminacije.

Ovo mišljenje je veoma značajno za Beogradski centar za ljudska prava i Inicijativu A11, iz
ugla ostvarenja prava na rad osoba sa odobrenim azilomo, kao jedno od prava čije se
ostvarenje stiče ovim statusom i činjenicom da je veoma važno za punu integraciju lica sa
dobrenim azilom da ostvaruju zaradu i budu ekonomski osnaženi.
Beogradski centar za ljudska prava i Inicijativa A11, će pažljivo pratiti sprovođenje preporuke
Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i izražavamo nadu da ćemo sve manje nailaziti na
ovakve slučajeve diskriminacije u praksi.

1 https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zabrani_diskriminacije.htm