Tim Beogradskog centra za ljudska prava (BCLJP) je sastavio izveštaj o pravu na azil u Republici Srbiji koji se odnosi na period od januara do kraja juna 2023. godine, u kom je analiziran položaj tražilaca azila i izbeglica na osnovu saznanja koja je tim BCLJP-a prikupio tokom zastupanja u postupku azila, terenskog rada i pružanja podrške u integraciji. Izveštaj takođe sadrži podatke koje je BCLJP prikupio kroz redovnu saradnju i komunikaciju s državnim organima i UNHCR-om.
Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, u prvih šest meseci 2023. godine u centrima za azil i prihvatno-tranzitnim centrima registrovano je ukupno 35.714 migranata i tražilaca azila. Imajući u vidu da međunarodni oružani sukob između Rusije i Ukrajine još uvek nije okončan, države članice EU su produžile trajanje privremene zaštite za izbeglice iz Ukrajine za najmanje godinu dana. Sledeći primer evropskih država, Vlada Republike Srbije je u martu donela odluku o produženju Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine, čime je trajanje privremene zaštite produženo na dodatnih godinu dana, odnosno do 18. marta 2024. godine.
Manjkavosti sistema azila u Srbiji, na koje BCLJP godinama ukazuje, još uvek nisu otklonjene. Najveći izazovi se ogledaju u praksi nadležnih organa prilikom pristupa stranaca postupku azila, zatim u dužini trajanja postupka i neizvesnosti o njegovom ishodu. Kada je reč o pristupu pravima iz oblasti integracije, uprkos napretku u pojedinim oblastima poslednjih nekoliko godina, još uvek nedostaju sistemska rešenja koja vode ka dugoročnoj zaštiti pojedinaca i efikasnom pristupu svim garantovanim pravima.
Izveštaj je namenjen svim državnim organima u čijoj je nadležnosti ostvarivanje prava tražilaca azila i izbeglica, ali i drugim profesionalcima koji prate stanje u oblasti azila. Autori su nastojali da ukažu na trenutno stanje u ovoj oblasti u RS, na primere dobre prakse, ali i na određene nedostatke u radu nadležnih organa, radi njihovog prevazilaženja u budućnosti, a sve u cilju uspostavljanja funkcionalnijeg sistema azila uz RS.

Izveštaj je dostupan na sledećem linku.