Međunarodna organizacija za migracije (IOM) dala je preporuke Hrvatskoj povodom predsedavanja Hrvatske Savetom EU u periodu januar-jun 2020. godine. U preporukama je navedeno da je neophodno da se pristupi promociji sveobuhvatnog pristupa upravljanju migracijama. Zatim, preporučeno je da se obezbedi dugoročni budžet koji olakšava sigurne, uređene, regularne i odgovorne migracije. Među preporukama se nalazi i preporuka u kojoj se nalaže promocija pravednog prelaza u uvođenju evropskog zelenog dogovora (European Green Deal) kojim se rešava složen sklop klimatskih promena i migracija. 

Imajući u vidu da 2020. godine počinje decenija u kojoj treba da se realizuju Ciljevi održivog razvoja (Sustainable Development Goals), preporuke date Hrvatskoj kao državi koja predsedava Savetom EU, nisu bez značaja. Države članice EU su se obavezale na primenu Agende za održivi razvoj 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development). To je od posebne važnosti jer se u Agendi prepoznaje pozitivan doprinos migranata rastu i održivom razvoju, ali, ne treba gubiti iz vida da postoji 17 ciljeva održivog razvoja, te da je neophodna sveobuhvatna akcija i bliska međunarodna saradnja kako bi se oni realizovali.

Stavljanjem akcenta na životnu sredinu i klimatske promene skreće se pažnja na sve aktuelnije pitanje narušavanja zdrave životne sredine i uzrokovanje migracije usled klimatskih promena. Prepoznajući važnost i uticaj migracija na životnu sredinu, IOM je preporučio da se za vreme hrvatskog predsedavanja Savetom EU, integrišu migracije u okvir mera koje će biti preduzete u okvir Evropskog zelenog dogovora (European Green Deal) i da se pruži podrška u razvoju kapaciteta institucija na različitim nivoima. 

 IOM, Recommendations to the Croatina Presidency of the Council of the European Union, January-June 2020). Dostupno na: https://eea.iom.int/sites/default/files/publication/document/IOM%27s-Recommendations-to-the-Croatian-Presidency-of-the-Council-of-the-EU.pdf.