Evropski sud za ljudska prava doneo je 8. juna 2017. godine presudu u slučaju M.M. protiv Bugarske (75832/13), koji se ticao pritvora i pokušaja vraćanja čoveka palestinskog porekla u Siriju, koji je u tom trenutku bio apartid. Ovom presudom Sud je potvrdio svoje stanovište da se pritvor ne sme koristiti proizvoljno i da je u što kraćem roku neophodno preispitati neophodnost određivanja pritvora.

Podnosilac predstavke M.M. stigao je u Bugarsku 2008. godine i podneo zahtev za azil, koji mu je, kao i naknadne žalbe, odbijen. Bugarska mu je 2012. godine odobrila privremeni boravak iz humanitarnih razloga u trajanju od tri godine. Međutim, nacionalna agencija za bezbednost (DANS) oduzela mu je ovu dozvolu i naredila njegovo proterivanje sa bugarske teritorije sa zabranom ulaska u narednih deset godina. DANS je tvrdio da je M.M. pretnja po nacionalnu bezbednost zbog toga što je obavljao razgovore preko Skajpa sa nekom osobom iz Sirije. M.M. je proteran u Liban, ali mu je odbijen ulazak u tu zemlju, pa je vraćen nazad u Bugarsku, gde je uhapšen zbog kršenja zabrane ulaska. Zbog dugog sudskog postupka, u pritvoru je proveo godinu dana, od decembra 2013. godine do decembra 2014. godine. Naposletku, Upravni sud je u decembru 2014. godine naložio njegovo puštanje zbog toga što se proterivanje ne može izvršiti, kao i da je DANS propustio da prikupi dokaze za tvrdnju da je M.M. pretnja po nacionalnu bezbednost. Nakon puštanja na slobodu ponovo mu je odobren boravak iz humanitarnih razloga.

Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da je Bugarska povredila član 5 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog dužine žalbenog postupka u kome je osporavan pritvor. Sud smatra da je vreme od 42 dana koliko je Višem upravnom sudu bilo potrebno da donese odluku bilo previše, posebno imajući u vidu da je rešenje o pritvoru donelo nesudsko telo i da je to bilo prvo ispitivanje o zakonitosti pritvora. Osim toga, Viši upravni sud nije odlučivao o činjenicama, već je predmet vratio na ponovno razmatranje nižem sudu, što je donošenje konačne odluke odložilo za još tri meseca.