Od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, 8.436 lica izrazilo je nameru da traži azil, odnosno da podnese zahtev za azil u Republici Srbiji, što predstavlja povećanje u odnosu na 2017. godinu kada je evidentirano 6.199 lica koja su izrazila nameru da traže azil.

Od broja lica koja su tokom 2018. godine izrazila nameru da traže azil i da podnesu zahtev za azil u Republici Srbiji, bilo je 7.507 muškaraca i 929 žena. Gledano po starosnoj strukturi, nameru je izrazilo 2.475 dece, od čega je 700 nepraćene i razdvojene dece. Najveći broj nepraćene i razdvojene dece bio je iz Avganistana (568), zatim iz Pakistana (74) i Irana (18).

Broj lica koja su izrazila nameru da traže azil i da podnesu zahtev za azil bio je skoro ujednačen po mesecima tokom godine, pa je tako u januaru azil zatražilo 427 osoba, u februaru 594, u martu 710, u aprilu 642, u maju 582, u junu 739, u julu 1021, u avgustu 856, u septembru 628, u oktobru 700, u novembru 752 i u decembru 785.

Najveći broj stranaca koji su u toku 2018. godine izrazili nameru da traže azil, odnosno da podnesu zahtev za azil u Republici Srbiji bio je iz Avganistana, i to 2.627, zatim iz Pakistana 1.838, Irana 1.627, Iraka 803 i Sirije 460. Pored toga, zemlje porekla ovih lica su Bangladeš (218), Indija (184), Libija (147), Palestina (103), Alžir (81), Somalija (70), Maroko (48), Tunis (30), Turska (21), Liban (20), Gana, Šri Lanka (po 18), Eritreja (15), Nepal (12), Rusija (11), Kamerun i Nigerija (po 9), Jemen (7), Gvineja (6), Egipat, Kina, DR Kongo, Kuvajt i Mali (po 4), Albanija i Bugarska (po 3), BJR Makedonija, Burundi, Izrael, Kazahstan, R Kongo, Mjanmar, Obala Slonovače, Rumunija, Ukrajina i Vijetnam (po 2) i Austrija, BiH, Crna Gora, Gabon, Grčka, Holandija, Hrvatska, Jordan, Katar, Kuba, Liberija, Peru, Sudan i Zimbabve (po 1).

U 2018. godine, 327 lica je podnelo zahtev za azil, a najviše njih bilo je iz Irana (190), Avganistana (27), Pakistana (25) i Iraka (18). U istom periodu, Kancelarija za azil je 176 lica saslušala u postupku azila. Usvojeno je 25 zahteva za azil, dok je 38 zahteva za 45 lica odbačeno, a 23 zahteva za 25 lica je odbijeno. Postupci su obustavljeni u 128 predmeta za 178 osoba, jer su, najčešće, tražioci azila napustili Srbiju ili mesto boravka.

Od 25 usvojena zahteva u 11 slučajeva je doneta odluka kojom se dodeljuje utočište, a u 14 slučajeva odluka kojom se dodeljuje supsidijarna zaštita. Utočišta su dodeljena licima koja su državljani Avganistana (5), Irana (5) i Nigerije (1). Supsidijarna zaštita dodeljena je državljanima Libije (10), Bangladeša (1), Pakistana (1), Sirije (1) i Somalije (1).

Od 2008. godine, i uspostavljanja nacionalnog sistema azila zaključno sa 31. decembrom 2018. godine Kancelarija za azil je dodelila 55 utočišta i 74 supsidijarnih zaštita.

Foto: freestocks.org (CC0 1.0)