Komitet za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica i Komitet za prava deteta usvojili su dva zajednička opšta komentara u cilju zaštite prava dece migranata.

Opšti komentar br. 3 Komiteta za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica i Opšti komentar br. 22 Komiteta za prava deteta o opštim principima vezanim za ljudska prava dece u kontekstu međunarodnih migracija (CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22) kao i Opšti komentar br. 4 Komiteta za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica i Opšti komentar br. 23 Komiteta za prava deteta o obavezama države vezanim za ljudska prava dece u kontekstu međunarodnih migracija u zemljama porekla, tranzita i destinacije i povratka (CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23) nastali su kroz seriju globalnih i regionalnih konsultacija koje su održane od maja do jula 2017. kao i kroz pisane doprinose UN agencija, nevladinih organizacija i država od novembra 2015. do avgusta 2017.

Zajednički opšti komentari su još jednom istakli principe nediskriminacije, prava na život, opstanak i razvoj, prava na sopstveno mišljenje i slobodno izražavanje, najboljeg interesa deteta, prava na samostalnost i slobodu. Komiteti su istakli potrebu za potpunim ukidanjem pritvora dece u kontekstu migracija – zatvaranje bilo kog deteta zbog njegovog statusa ili statusa njihovih roditelja predstavlja kršenje prava deteta i stoji nasuprot principa najboljeg interesa deteta. U tom smislu oba Komiteta su više puta potvrdila da deca nikada ne smeju biti pritvarana iz razloga koji se odnose na njihov status ili status njihovih roditelja, a da bi države trebalo bez odlaganja u potpunosti zaustave praksu postojanja imigracionih pritvora za decu.

Osnovna poruka usvojenih dokumenata je da deca moraju na prvom mestu biti tretirana kao deca, bez obzira na njihovu nacionalnost i status njih i njihovih roditelja. Države bi u tom smislu trebalo da rade na usvajanju novih zakona i izmeni postojećih i njihovoj efikasnoj primeni kako bi se osigurala prava sve dece u kontekstu međunarodnih migracija.

Opšti komentari nastali su kao odgovor na brojna kršenja ljudskih prava dece migranata. Za mnoge problemi nastaju na granicama i nemirnim morima, gde su izloženi nemilosti beskrupuloznih krijumčara. Mnogi od njih nikada ne stignu do krajnje destinacije. Nalaze se u riziku od bolesti, povreda, nasilja, uključujući seksualno nasilje, zlostavljanja i zanemarivanja, prinudnog rada i trgovine ljudima. Ovi rizici su višestruko uvećani kod nepraćene dece. Deca često nemaju pristup adekvatnoj zdravstvenoj nezi i obrazovanju, često su razdvojena od porodice, sa malim šansama za spajanje porodice.

Zajednički opšti komentari odnose se na sva ova kršenja ljudskih prava sa ciljem njihovog iskorenjivanja.