Pitanje ostvarivanja prava na rad, kao jednog od osnovnih ljudskih prava, od posebnog je značaja među migrantima u odnosu na njihov status i implikacije na društveni i ekonomski razvoj Republike Srbije. Države sveta, uključujući Srbiju, potvrdile su svoju privrženost olakšavanju pristupa pravu na rad migranata usvajanjem Globalnog kompakta o sigurnim uređenim i regularnim migracijama. Tim dokumentom, usvojenim 2018. godine, države su istakle olakšano pravedno i etičko zapošljavanje i uslove zaštite koji osiguravaju dostojanstven rad kao jedan od svojih glavnih ciljeva. Države planiraju da ostvare taj cilj preispitivanjem postojećih mehanizama zapošljavanja, kako bi radnici migranti bili zaštićeni od iskorišćavanja i zlostavljanja, ali i da bi se uvećali socioekonomski doprinosi migranata i da bi se obezbedio dostojanstven rad.
Postojeći modeli zaštite su procenjivani kroz participativno istraživanje, čiji su rezultati predstavljeni u ovoj publikaciji. Ova publikacija je nastala u okviru projekta Beogradskog centra za ljudska prava – „Ka održivom modelu zaštite ranjivih kategorija migranata u Srbiji“, koji su podržale Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Vlada Švajcarske.

Publikaciju možete pročitati ovde.