U ovom programskom izveštaju o uticaju zatvaranja granica na izbeglice u pokretu,sa fokusom na žene i decu u Srbiji i Makedoniji, predstavljena je analiza problema sa kojima se, posle zatvaranja balkanske rute, suočavaju izbeglice u pokretu, naročito žene i deca, koji na svom putu prelaze preko Makedonijei Srbije. U radu su predstavljene i preporuke o tome kako zaštititi i promovisati njihovu bezbednost, dostojanstvo i ljudska prava. Istraživanje o položaju izbeglica u pokretu, na osnovu kojeg je sačinjen ovaj izveštaj, sprovedeno je od strane Oksfama i partnerskih organizacija: Beogradskog centra za ljudska prava i Atine u Srbiji, Makedonskog udruženja mladih pravnika i organizacije Open Gate (La Strada) u Makedoniji. Izveštaj je zasnovan na terenskom istraživanju, na informacijama koje su proistekle iz razgovora sa ženama izbeglicama, kao i diskusija u fokus grupama i iz sastanaka sa predstavnicima civilnog društva.Ovaj izveštaj je finansiran od strane UN Women kao deo projekta Migrantska i izbeglička kriza u zemljama Zapadnog Balkana, koji sprovodi Oksfam uz podršku lokalnih partnera.

 Izveštaj možete da preuzmete ovde.