Tim Beogradskog centra za ljudska prava je sastavio izveštaj o pravu na azil u Republici Srbiji koji se odnosi na prvih šest meseci 2020. godine. Autori izveštaja su analizirali položaj tražilaca azila i izbeglica tokom i nakon ukidanja vanrednog stanja, sa posebnim osvrtom na pristup postupku azila, uslove smeštaja i mogućnost integracije u srpsko društvo.
Izveštaj sadrži i sveobuhvatnu analizu javnog diskursa o migrantima u prvoj polovini 2020. godine, kao i podatke o aktivnostima i pokrenutim inicijativama pravnog tima BCLJP-a pred državnim i nezavisnim institucijama, radi zaštite prava tražilaca azila i izbeglica u Republici Srbiji.
S tim u vezi, autori su nastojali da ukažu na primere dobre prakse, ali i na određene nedostatke u propisima i u radu nadležnih organa. Cilj takvog pristupa jeste da Republika Srbija razvije funkcionalniji sistem azila. U tom smislu, tim BCLJP-а je ponudio preporuke za unapređenje postojećih rešenja.
Izveštaj možete preuzeti ovde.