Procena kredibiliteta u postupcima azila – multidisciplinarni priručnik

Beogradski centar za ljudska prava priredio je prevod multidisciplinarnog priručnika u izdanju Mađarskog helsinškog odbora za procenu kredibiliteta u postupcima azila. Priručnnik je izvorno izrađen u okviru projekta „CREDO – Unapređena ocena kredibiliteta u postupcima azila u EU” (CREDO – Improved Credibility Assessment in EU Asylum Procedures), na čelu sa Mađarskim helsinškim odborom. Partneri na […]


Položaj nepraćene i razdvojene dece u Srbiji

Sva deca, nezavisno od bilo kog ličnog svojstva, uključujući i pravni status, imaju određena prava, koja su garantovana brojnim međunarodnim instrumentima. Osnovni principi za zaštitu dece su poštovanje najboljeg interesa deteta u svim aktivnostima koje ga se tiču i apsolutna zabrana diskriminacije po bilo kom osnovu. U ovoj publikaciji se ocenjuje kakav je položaj nepraćene […]


Migraciona politika u diskursu predsedničkih kandidata tokom izbora 2017. godine

Ovo istraživanje ima za cilj da pokaže u kojoj meri i na koji način su pitanja migracija i izbeglištva artikulisana u predizbornoj retorici predsedničkih kandiata i kakav odnos prema tim pitanjima imaju različite političke struje. Autori izveštaja su studentkinje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i student Pravnog fakutleta Univerziteta Union: Dunja Savić, Mihajlo Stanković i […]


Ljudska prava u Srbiji u 2016. godini

Beogradski centar za ljudska prava objavio je godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji za 2016. godinu. U izveštaju je, između ostalog, dat osvrt i na migrantsku krizu i prava izbeglica, tražilaca azila i migranata u Srbiji u protekloj godini.


Safe Passage

Testimony of people arriving in Dimitrovgrad, Serbia from Bulgaria Whilst authorities along what is now commonly known as the Western Balkans route have attempted to facilitate the movement of refugees and migrants, for those traveling through Bulgaria the situation appears to be much tougher, with frequent allegations of abuse and ill-treatment by the authorities and […]


Primena načela nekažnjavanja izbeglica u prekršajnom postupku

Kroz analizu prakse i kroz dijalog sa sudijama prepoznata je potreba za izradom ovog priručnika kako bi se u jednom dokumentu saželo sve ono što je važno za pravilno i zakonito vođenje prekršajnog postupka prema strancima u potrebi


Pravo na azil u Republici Srbiji u 2015. godini

Tokom 2015. godine u Srbiji je evidentirano više od pola miliona osoba u potrebi za međunarodnom zaštinom što je, pored evropskih integracija, imalo značajan uticaj na srpsku migracionu politiku. Odgovor naše države sveo se na obezbeđivanje ad hoc rešenja u vidu pružanja privremenog smeštaja i osnovne humanitarne pomoći, a veliki napor i resursi uloženi su […]


Ljudska prava u Srbiji 2015.

U radu na izveštaju o stanju ljudskih prava koji Beogradski centar za ljudska prava objavljuje od 1998. godine koristi se ustaljena metodologija koju po potrebi unapređujemo ako za to ima potrebe. Metodologija se zasniva na analizi svih raspoloživih izvora koji ukazuju na stanje ljudskih prava u Srbiji. Osnovni izvor su domaći propisi kojiMost Shared Posts