Pravo migranata na socijalnu zaštitu u Republici Srbiji

Dobro organizovane i koordinisane usluge i mere socijalne zaštite koje se pružaju u lokalnoj zajednici u kojoj se nalaze migranti jesu preduslov za unapređenje socijalne zaštite migranata i za njihovu socijalnu uključenost. Države sveta, uključujući Srbiju, potvrdile su svoju privrženost jednakoj socijalnoj zaštiti usvajanjem Globalnog kompakta o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama. Tim dokumentom, usvojenim […]


Pristup migranata pravu na obrazovanje u Republici Srbiji

Među migrantima se nalazi veliki broj dece i sva ona imaju pravo na obrazovanje, bez obzira na pravni status ili status njihovih roditelja. Države sveta, uključujući Srbiju, iznova su potvrdile svo ju privrženost ovom principu usvajanjem Globalnog kompakta o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama, kojim su izrazile spremnost da olakšaju pristup obrazovanju za decu koja […]


Pristup migranata pravu na rad u Republici Srbiji

Pitanje ostvarivanja prava na rad, kao jednog od osnovnih ljudskih prava, od posebnog je značaja među migrantima u odnosu na njihov status i implikacije na društveni i ekonomski razvoj Republike Srbije. Države sveta, uključujući Srbiju, potvrdile su svoju privrženost olakšavanju pristupa pravu na rad migranata usvajanjem Globalnog kompakta o sigurnim uređenim i regularnim migracijama. Tim […]


Dokumentovanje zlostavljanja i kolektivnog proterivanja izbeglica i migranata

U aprilu 2017. godine Beogradski centar za ljudska prava i Međunarodna mreža pomoći (IAN) odlučili su da oforme poseban tim sastavljen od pravnika, psihologa/psihijatara i veštaka specijalista sudske medicine sa zadatkom da se u skladu sa Istanbulskim protokolom dokumentuju slučajevi zlostavljanja izbeglica i migranata u susednim zemljama. Izveštaj koji se nalazi pred Vama sadrži rezultate […]


Ljudska prava u Srbiji u 2017. godini

Beogradski centar za ljudska prava objavio je godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji za 2017. godinu. U izveštaju je, između ostalog, dat osvrt i na migrantsku krizu i prava izbeglica, tražilaca azila i migranata u Srbiji u protekloj godini.  Izveštaj možete da preuzmete ovde.


Zatvorene granice

U ovom programskom izveštaju o uticaju zatvaranja granica na izbeglice u pokretu,sa fokusom na žene i decu u Srbiji i Makedoniji, predstavljena je analiza problema sa kojima se, posle zatvaranja balkanske rute, suočavaju izbeglice u pokretu, naročito žene i deca, koji na svom putu prelaze preko Makedonijei Srbije. U radu su predstavljene i preporuke o […]


Opasna “igra”: Neformalno vraćanje izbeglica i migranata na granicama Evrope

Izveštaj pod nazivom „Opasna igra“ zasnovan je na 140 intervjua sa ljudima u potrazi za bezbednošću i dostojanstvom.  U njemu je razobličen zabrinjavajući obrazac brutalnosti i zlostavljanja migranata, uključujući decu, od strane službenika zaduženih za sprovođenje zakona. Istraživanje su uz podršku OXFAM sproveli Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP) i Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA) […]


Ljudska prava migranata i izbeglica u Srbiji uz poseban osvrt na pravo na rad i pravo na obrazovanje

Cilj publikacije pred vama je da pruži uvid u trenutno pravno i činjenično stanje u oblasti ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava migranata i izbeglica u Republici Srbiji, kao i da predloži određene preporuke u cilju unapređenja migracione politike i prakse, koja se bazira na konceptima ljudskih prava. Publikacija se fokusira na dva ljudska prava […]Most Shared Posts