Izbeglička situacija u Srbiji u novembru 2017. godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji blago je opao tokom novembra iznosio je oko 4.300 lica, od čega je oko 3.950 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u prihvatnim centrima u Obrenovcu (871), Adaševcima (357), Preševu (231) i u Centru za azil […]


Zajednički opšti komentari za zaštitu prava dece migranata

Komitet za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica i Komitet za prava deteta usvojili su dva zajednička opšta komentara u cilju zaštite prava dece migranata. Opšti komentar br. 3 Komiteta za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica i Opšti komentar br. 22 Komiteta za prava deteta o opštim principima […]


UN: Dogovor EU i Libije je nehuman

Nakon zatvaranja zapadno-balkanske rute Evropska unija se fokusirala na nove izbegličke tokove koji su uglavnom išli preko Sredozemlja. Na samitu lidera Evropske unije na Malti početkom februara 2017. dogovoreno je da se Libiji pruži pomoć u iznosu od 200 miliona evra u svrhu borbe protiv krijumčarenja izbeglica iz Afrike u Evropu. Predviđeno je da se […]


Izbeglička situacija u Srbiji u oktobru 2017. Godine

Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji porastao je tokom oktobra i u prvoj nedelji novembra iznosio je oko 4.600 lica, od čega je oko 4.100 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u prihvatnim centrima u Obrenovcu (799), Preševu (449) i Adaševcima (367) […]


Izveštaj specijalnog predstavnika generalnog sekretara Saveta Evrope za migracije i izbeglice nakon posete Srbiji i Mađarskoj

Savet Evrope objavio je 13. oktobra 2017. izveštaj specijalnog predstavnika generalnog sekretara Saveta Evrope za migracije i izbeglice, ambasadora Tomaša Bočeka, nakon obavljene posete Srbiji i Mađarskoj. Specijalni predstavnik je u Srbiji obišao centre za azil u Krnjači i Bogovađi, i prihvatne centre u Adaševcima, Principovcu, Subotici, Somboru i Obrenovcu, tokom kojih se susreo sa […]


Kontroverzna presuda Državnog saveta Grčke

Državni savet Grčke, najviši upravni sud u Grčkoj, doneo je presudu 22. septembra 2017. povodom slučaja dva državljanina Sirije čiji su zahtevi za azil ranije odbačeni. Sud je prihvatio stav nižih organa da je Turska sigurna treća zemlja te potvrdio ubrzanu proceduru kao zakonitu. Presudom je potvrđena legalnost ubrzane procedure na grčkim ostrvima i primene […]


Regionalni sastanak organizacija civilnog društva u Skoplju 27. – 29. septembar 2017. godine

Pravnici Beogradskog centra za ljudska prava aktivno su učestvovali na regionalnom sastanku organizacija civilnog društva o azilu, migracijama i apatridiji, održanog u Skoplju u periodu od 27. do 29. septembra 2017. godine. Kroz postojeći Zagreb protokol i Skoplje deklaraciju, organizacije civilnog društva iz čitavog regiona sastaju se na godišnjem nivou kako bi identifikovale izazove sa […]


Izbeglička situacija u Srbiji u septembru 2017. godine

Broj izbeglica i migranata u Srbiji na kraju septembra 2017. godine bio je najmanji u prethodnih godinu dana, i iznosio je 4.146. Ipak, trend pada koji je bio prisutan od marta je zaustavljen ali je primećen i povećan broj izbeglica izvan izbegličkih centara, pa je tako izvan centara bilo oko 350 ljudi. Oni su smešteni […]